Die Homepage von Frank Kasper - La hempagino da Frank Kasper - La interretaj informoj de Frank Kasper

Mea unesma voyajo ad Westala Germania mea samtempa retroveno a la Ido-movemento


Pos mea raporto quale me experiencis la falo dil muro di Berlin e l'apertigo dil frontiero inter l'olima GDR a la FRG por la civitani dil olima GDR ye la 09ma di novembro 1989 me anke volas raportar pri mea unesma voyajo ad West-Germania.

Pro ke ye ca tempo ja esis projetita ed aranjita mea mariajo, qua devis eventar ye l'unesma di decembro 1989 me intencis aranjar vakanci dum la dek dii ante l'unesma di decembro.

Me projetis vehar a la FRG ye la komenco di ca vakanci.
En la sequanta dio me aranjis la visto che la polic-oficeyo en la distrikt-urbo Löbau, quan me quik recevis.
Savinte, ke omna treni a la FRG esis troplenigata me decidis voyajar en la nokto inter la 21ma a la 22ma di novembro 1989 a la direciono Franfurt, pro ke ye la 22ma di novembro en West-Germania esis festodio e konseque esis expektebla ne tante multa voyajanti.
Do, me kompris la bilieto a Franfurt (Main) e projetis departar de Ebersbach ye la 21ma di novembro 1989 vespere.
Me rimemoris, ke en Waldkappel lojas gesamideani Heidi ed Alfred Neussner, quin me renkontris okazione di neoficala Ido-renkontro dil Idisti dil olima GDR en somero 1977 en Est-Berlin.
Pro mea profesiono kom armeano dil NVA me devis cesar mea Ido-agado en 1980.
Hazarde me ankore havis la postala adreso da le Neussner.
Konseque me skribis postala letro a li ed informis li, ke me ja l'unesma foyo esis vizitante lia lando, kande la letro arivas.
Pos fino dil skribado me regardis la mapo e konstatis, ke Waldkappel preske situesas sur la voyo a Frankfurt(Main).
Me do decidis ne sendar la letro, ma telegramo kun l'informo, ke me arivos en la sequanta dimezo en Waldkappel.
Me studiis la kloktabelo e konstatis, ke me erste non hori pos mea arivo en la frontierala staciono dil FRG Bebra povos durar la voyajo ad Eschwege, qua situesas plu proxima ad Waldkappel.
Do, cirkume ye 05.30 kloko vespere dil 21ma di novembro 1989 me departis de Ebersbach a lore ankore tote nekonocata mondo por me.
Me devis chanjar la treno unfoye en Dresden, de ube la treno a la direciono Frankfurt (Main) departis kelka minuti ante 09.00 kloko vespere.
Me trovis bona sidloko apud la fenestro.
Cirkume ye meznokto la treno arivis en la fervoyala staciono di Eisenach.
Ante la 09ma di novembro specala policisti impedis, ke homi, a qui ne esis permisata voyajar ad West-Germania, restis en la treno.
Nun me povis regardar, ke kelka deki di ta policiani stacis sur la kayo e facis nula.
Cirkume duima horo pos la departo di Eisenach la treno atingis la frontierala staciono Gerstungen, ube ol haltis dum un horo pro la pasportala e doganala kontrolo.
Pos la departo de Gerstungen me povis regardar la deshumanala sistemo ye la frontiero dil olima GDR a la FRG.
Inter la staciono e la frontiero sinistre e dextre alonge dil fervoyo trovesis alta dornoza metalfila fenci. Kande ca fenci finis me savis, ke me nun atingis West-Germania e balde la treno ja trapasis l'unesma vilajo.
Cirkume ye 02.00 kloko nokte la treno arivis en Bebra e me devis livar la treno. Sur la kayo stacis frontierala policisti dil FRG, ma li tote ne interesis su por me. Me libere povis promenar sur la kayo.
Ibe anke esis fervoyisto, qua esis pronta helpar l'arivinti.
Do, me questionis a lu, ube me povas komprar bilieto ad Eschwege. Lu dicis, ke avan la edifico trovesas mashino, ube me povas komprar bilieti.
Me questionis a lu, ube me povas kambiar moneti, quin me segun mea experienci pri mashini en la GDR bezonabus por komprar bilieto.
L'oficisto dicis a me, ke me povas kambiar moneti en la postfoficeyo ye la fino dil kayo.
Me esis tote astonata, ke nokte ye 02.00 kloko mem en festodio esas apertita postoficeyo. (Kande me trapasis la fervoyala staciono di Bebra la maxim recenta foye nur kelka yari ante nun ca postfoficeyo ne plus existis.)
Me ne nur povis kambiar la bezonata moneti, ma me samtempe povis recevar la talnomizita salut-pekunio di 100 DM, quan omna civitano dil olima GDR til fino di 1989 recevis unfoyo omnayare, se lu arivis en la FRG od en West-Berlin.
Pos livar l'postoficeyo me iris a la loko, ube trovesis la mashino.
Kurte ante ke me intencis komencar la kompro dil bilieto yuna gespozi venis dil kayo a la strado ed iris ad automobilo kun la indico komencite kun la literi ESW, qua garis opozite dil mashino. Me konjektis, ke la literi ESW signifikas Eschwege e konseque me questionis la spozino, ka li vehas ad Eschwege e ka me povus kunvehar. Amba quik konsentis. Survoye li volis multe savar pri me e pri mea vivo en la GDR.
En la mezo dil direta voyo ad Eschwege trapasinte la loko Sontra el questionis a me, ad ube me vere volas voyajar.
Pos ke me dicis, ke me volas voyajar ad Waldkappel li decidis, livar la rekta voyo e vehigar me ad Waldkappel.
Kande ni arivis ibe ni serchis telefoneyo pro trovar en quala loko le Neussner lojas, pro ke ad Waldkappel apartenas kelka vilaji.
Ni konstatis, ke ni devas retrovehar ad Waldkappel-Burghofen, quan nia ja trapasis.
Danke a la jentileso di ca gespozi di Eschwege me ja cirkume ye 03.30 kloko nokte sonigis an la pordo dil domo da le Neussner.
Heidi apertis la pordo ed esis tote astonata, ke me ja arivis, nam mea telegramo erste arivis kelka hori antee.
Pro ke la noktala tempo ne esis apta por longa diskuti Heidi unesme preparis lito por me e ni omna ankore dormis dum kelka hori.
Okazione dil dejuneto kelka hori pose me saveskis pri manjaj-maniero, quan me tote ne konoceskis til nun, nome la vejetara.
Me memoras, ke la vejetara manjaji preparita di Heidi esis tre saporoza.
Dum la restinta antedimezo ni interparolis pri diversa temi.
Ultre altro le Neussner esis tre interesata pri mea opiniono pri la sociala sistemo en la GDR. Me honeste parolis pri mea opiniono, la desavantaji, ma anke pri l'avantaji, qui sendubite anke existis en la socialista sistemo.
Posdimeze ni exkursis automobile a kelka vilaji ed urbeti en la cirkumajo di Waldkappel-Burghofen, qui tre plezis a me. Survoye en l'automobilo Heidi ed Alfred nur parolis en Ido. Tale me l'unesma foyo depos 12 yari itere povis audar la linguo internaciona, quan me ipsa lernis en la yaro 1972 che nia samideano Eberhard Scholz e pri qua me pose okupis til la mezo dil yaro 1980.
Vespere ni komune spektis videobendo pri la liber-sociala (humanekonomiala) idei di Silvio Gesell. Tale me l'unesma foyo saveskis pri altra alternativo a la kapitalismo kam la socialismo/komunismo.
Segun mea opiniono la humanekonomiala sistemo segun Silvio Gesell vere esabus alternativo a la nuna mondsistemo, se la homaro esabus kapabla realigar ol.
En la sequanta matino le Neussner vehis kun mea a Bebra, de ube me duris la voyajo a Frankfurt(Main).
Kun la maxim agreabla impresi e memori pri mea sejorno che le Neuusner e l'intenco retrovenar a l'Idomovemento me adiis di Heidi ed Alfred en la fervoyala staciono di Bebra e me duris la voyajo a Frankfurt(Main) stacinte en troplenigata treno, qua arivis ek la GDR.
En Frankfurt me pasis la tota jorno e vespero vizitinte diversa famoza vidindaji e muzei, quo esis posibla gratuite por civitani dil GDR.
Kelka minuti ante la meznokto departis la treno de Frankfurt a Warszawa. Pro ke ica treno anke haltis en mea lora distrikt-urbo Löbau me nur devis chanjar la treno ibe.
En la tarda antedimezo dil 23ma di novembro 1989 me kun la maxim agreabla impresi retrovenis a la lojeyo di mea posa spozino, quan me mariajis nur ok dii pose ye l'unesma di decembro 1989.
Nur kurta tempo pose me realigis mea intenco retrovenar a l'Ido-movemento e samtempe sucesis ganar mea spozino Marion por nia movemento.
Survoye ad Anklam, ube lojas mea patro, mea spozino e me du dii ante la Kristnasko 1989 uzis la chanjo dil treno pro irar tra la Brandenburga pordego, ube erste du dii antee apertesis nova frontierala punto, ad West-Berlin, ube ni anke sucesis vizitar eminenta Idisto, quan me anke ja konoceskis depos la Est-Germana Ido-renkontro 1977 en Est-Berlin.
Ma ico esas altra afero, quan me traktos per altra raporto.

Hike finas mea raporto pri mea unesma vizito en West-Germania pos la falo dil muro e mea samtempa retroveno a l'Ido-movemento.

Me nultempe oblivios la lora eventi, qui esas importanta parto di mea vivo e qui samtempe tote chanjis ica vivo.

Frank Kasper
Ex-prezidanto dil Germana Ido-Societo

Duro
moziloCMS 1.11.2 | Sitemap | Letzte Änderung: Willkommen (13.05.2018, 15:54:27)